Καλώς ήρθατε στο EcoSigns

Το προγραμμα ERASMUS+ECO SIGNS είναι ένα ευρωπαικο προγραμμα σχολικής εκπαίδευσης που υλοποιεί το Ειδικο Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρουπολης. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα μυήσει τα κωφά και με προβλήματα ακοής νήπια στην διαδικασία της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διατήρησης εν γένει, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά εργαλεία, εκπαιδευτικό παραμύθι και εκπαιδευτικό παιχνίδι.
Το υλικό που θα δημιουργηθεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει εκπαιδευτικούς της ειδικής αλλά και της γενικής εκπαίδευσης, καθώς θα τους δοθούν σχέδια μαθημάτων και πολλά επιπλέον ψηφιακά υλικά, ώστε να οργανώσουν καλύτερα το μάθημα τους και βέβαια να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των κωφών παιδιών.
Κύριες ομάδες στόχοι της προτεινόμενης δραστηριότητας, αποτελούν οι μαθητικές κοινότητες κωφών και βαρήκοων μαθητών, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και οι γονείς των κωφών μαθητών. Έμμεσοι αποδέκτες των σχεδίων διάδοσης και αποτίμησης αποτελεσμάτων αποτελούν οι σχεδιαστές

της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι διεθνείς κοινότητες Κωφών. Επιπλέον, μέσα από τα σχέδια διάδοσης και αποτίμησης του αντίκτυπου, θα καταστεί δυνατόν να παρουσιαστούν οι Ευρωπαϊκές προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ αναφορικά με την περιβαλλοντική βιώσιμη εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές δράσεις ενσωμάτωσης μειονεκτούντων μαθητών όπως είναι οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές. Περαιτέρω, θα μελετηθεί η δυνατότητα επέκτασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου σε μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή κλίμακα στο μέλλον καθώς και η πιθανότητα μετατροπής του εκπαιδευτικού υλικού σε άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες και η προσαρμογή του ώστε να γίνει κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας.